• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 220 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
4
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
5
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
7
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
9
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
11
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
12
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
13
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
14
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
15
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
16
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
17
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
18
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
19
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
20
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
21
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
22
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
23
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
24
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
25
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
26
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
27
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
28
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
29
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
30
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
31
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
32
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
33
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
34
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
35
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
36
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
38
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
39
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
40
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
41
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
42
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
43
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
44
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
45
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
46
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
47
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
48
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
49
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
50
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
51
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
52
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
53
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
54
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
55
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
56
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
57
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
58
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
59
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
61
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
62
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
63
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
64
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
65
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
66
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
67
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
68
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
69
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
70
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
71
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
72
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
73
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
74
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
75
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
77
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
78
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
79
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
80
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
81
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
82
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
83
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
84
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
85
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
86
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
87
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
88
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
89
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
90
เอกพงศ์ สุวรรณเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
91
สุกัญญา ยศศิริ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
92
กนกศักดิ์ วังศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
93
วัชระ เคหะธรรม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
94
ธีระ ยุติวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
95
กมลภัสสร์ มั่นศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
96
ชัยนุชิต พรมนา • ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์
97
วรวุฒิ โสมะภีร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
98
ทศพงศ์ วิสุทธิเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
99
วรรษินทร์ เขียวชอุ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
100
พรพรรณ พานิชสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี