• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 220 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
3
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
4
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
6
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
7
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
8
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
9
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
10
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
11
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
12
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
13
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
14
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
16
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
17
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
18
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
19
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
20
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
21
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
22
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
23
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
24
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
25
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
26
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
27
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
28
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
29
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
30
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
31
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
32
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
34
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
35
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
36
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
37
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
38
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
39
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
40
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
41
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
42
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
43
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
44
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
45
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
46
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
47
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
48
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
49
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
50
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
52
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
53
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
54
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
55
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
57
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
58
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
59
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
61
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
62
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
63
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
64
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
65
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
66
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
67
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
68
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
69
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
70
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
71
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
73
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
74
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
75
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
76
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
77
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
78
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
79
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
80
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
81
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
82
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
83
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
84
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
85
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
86
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
87
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
88
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
89
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
90
ชัยนุชิต พรมนา • ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์
91
วรวุฒิ โสมะภีร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
92
ทศพงศ์ วิสุทธิเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
93
วรรษินทร์ เขียวชอุ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
94
พรพรรณ พานิชสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
95
วัฒนา นิจรัญ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
96
วรรษมน แสงโย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
97
•
สมศักดิ์ นาคเจริญ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98
ผกาวดี ตาหน่วย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
99
สมยศ พานิชานุรักษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
100
สงกรานต์ สุระศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี