• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 187 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
3
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
5
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
6
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
7
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
9
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
10
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
11
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
12
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
14
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
15
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
16
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
17
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
18
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
19
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
20
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
21
วิโรจน์ ปานเถื่อน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
22
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
23
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
24
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
25
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
26
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
27
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
28
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
29
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
30
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
31
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
32
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
33
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
34
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
35
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
36
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
37
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
38
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
39
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
40
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
41
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
42
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
43
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
44
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
45
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
46
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
47
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
48
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
49
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
50
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
53
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
54
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
55
โนรี น้อยอ่อนโพธิ์ • ครูประจำ อัญมณีและเครื่องประดับ
56
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
57
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
58
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
59
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
60
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
61
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
62
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
64
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
65
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
66
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
67
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
68
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
69
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
70
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
71
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
72
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
73
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
74
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
75
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
76
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
77
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
78
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
79
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
80
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
81
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
82
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
83
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
84
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
85
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
86
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
87
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
88
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
89
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
90
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
91
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
92
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
93
วัฒนา นิจรัญ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
94
วรรษมน แสงโย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
95
สมศักดิ์ นาคเจริญ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
96
พรพรรณ พานิชสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
97
ธรรมรัตน์ จงบรรดาล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
98
สมยศ พานิชานุรักษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
99
นาง สงกรานต์ สุระศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
100
สาธิต พลศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี