• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 187 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
5
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
6
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
7
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
8
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
9
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
10
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
11
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
12
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
14
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
16
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
17
วิโรจน์ ปานเถื่อน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
18
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
19
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
20
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
21
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
22
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
23
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
24
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
25
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
26
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
27
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
28
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
29
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
30
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
31
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
32
โนรี น้อยอ่อนโพธิ์ • ครูประจำ อัญมณีและเครื่องประดับ
33
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
34
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
35
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
36
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
38
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
39
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
40
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
41
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
42
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
43
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
44
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
45
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
46
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
47
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
48
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
50
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
52
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
53
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
54
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
55
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
56
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
57
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
58
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
59
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
61
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
62
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
63
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
64
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
65
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
66
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
67
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
68
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
69
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
70
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
71
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
72
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
73
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
74
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
75
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
76
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
77
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
78
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
79
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
80
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
81
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
82
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
83
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
84
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
85
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
86
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
87
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
88
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
89
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
90
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
91
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
92
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
93
สาธิต พลศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
94
ผกาวดี ตาหน่วย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
95
นราธิป สินธุพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
96
อุกฤษณ์ นิตย์จินต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกการตลาด
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
97
จักรวาล รังรองลักษมี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
98
การุญ บุญล้อม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
99
สมเกียรติ โสภาจารีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
100
ฉัตรพฤกษ์ สีทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี