• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 187 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
3
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
4
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
6
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
8
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
9
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
11
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
12
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
13
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
14
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
15
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
16
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
17
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
18
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
19
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
20
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
21
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
22
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
23
วิโรจน์ ปานเถื่อน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
24
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
25
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
26
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
27
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
28
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
29
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
30
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
31
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
32
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
33
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
34
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
35
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
36
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
37
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
38
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
39
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
40
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
41
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
42
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
43
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
44
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
45
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
46
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
47
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
48
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
49
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
50
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
53
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
54
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
55
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
57
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
58
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
59
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
60
โนรี น้อยอ่อนโพธิ์ • ครูประจำ อัญมณีและเครื่องประดับ
61
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
62
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
63
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
64
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
65
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
66
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
67
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
69
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
70
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
71
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
72
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
73
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
74
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
75
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
76
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
77
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
78
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
79
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
80
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
81
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
82
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
83
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
84
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
85
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
86
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
87
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
88
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
89
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
90
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
91
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
92
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
93
เอกพงศ์ สุวรรณเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
94
ชัยนุชิต พรมนา • ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์
95
นาย วรวุฒิ โสมะภีร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
96
ทศพงศ์ วิสุทธิเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
97
วรรษินทร์ เขียวชอุ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
98
กมลภัสสร์ มั่นศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
99
นันทวัฒน์ สืบเรือง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
100
วัฒนา นิจรัญ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี