• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 187 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
4
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
5
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
7
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
9
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
10
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
11
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
12
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
13
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
14
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
15
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
16
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
17
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
18
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
19
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
20
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
21
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
22
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
23
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
24
วิโรจน์ ปานเถื่อน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
25
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
26
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
27
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
28
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
29
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
30
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
31
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
32
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
33
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
34
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
35
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
36
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
37
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
38
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
39
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
40
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
41
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
42
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
43
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
44
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
45
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
46
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
47
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
48
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
49
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
50
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
51
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
52
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
54
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
55
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
56
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
57
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
58
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
59
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
61
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
62
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
63
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
64
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
65
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
66
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
67
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
68
โนรี น้อยอ่อนโพธิ์ • ครูประจำ อัญมณีและเครื่องประดับ
69
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
70
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
71
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
72
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
73
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
74
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
75
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
77
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
78
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
79
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
80
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
81
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
82
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
83
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
84
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
85
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
86
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
87
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
88
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
89
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
90
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
91
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
92
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
93
•
พัชมน ขาวแจ้ง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
94
สุกัญญา ยศศิริ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
95
กนกศักดิ์ วังศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
96
วัชระ เคหะธรรม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
97
นาย ธีระ ยุติวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
98
เสถียร ไต่เมฆ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99
เอกพงศ์ สุวรรณเวช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
100
ชัยนุชิต พรมนา • ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี