• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 187 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
5
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
6
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
7
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
8
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
9
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
10
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
11
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
13
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
14
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
16
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
17
วิโรจน์ ปานเถื่อน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
18
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
19
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
20
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
21
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
22
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
23
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
24
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
25
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
26
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
27
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
28
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
29
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
30
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
31
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
32
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
33
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
34
โนรี น้อยอ่อนโพธิ์ • ครูประจำ อัญมณีและเครื่องประดับ
35
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
36
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
37
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
38
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
39
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
40
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
41
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
43
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
44
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
45
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
46
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
47
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
48
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
49
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
50
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
51
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
52
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
54
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
55
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
56
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
57
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
58
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
59
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
60
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
61
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
62
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
63
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
64
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
65
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
66
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
67
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
68
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
69
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
70
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
71
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
72
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
73
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
74
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
75
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
76
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
77
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
78
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
79
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
80
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
81
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
82
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
83
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
84
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
85
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
86
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
87
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
88
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
89
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
90
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
91
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
92
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
93
สาธิต พลศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
94
ผกาวดี ตาหน่วย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
95
นราธิป สินธุพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
96
จักรวาล รังรองลักษมี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
97
การุญ บุญล้อม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
98
อุกฤษณ์ นิตย์จินต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกการตลาด
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
99
ณัฐพล วานิชชา • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
100
สมเกียรติ โสภาจารีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี