• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 220 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
วิเชียร ประเสริฐสกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
อวยชัย เข็มจิตต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4
ยงยุทธ อินทสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
5
อัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
6
เชาว์ สุรินทร์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
7
นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด • ครูประจำ แผนกการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกการตลาด
8
กิ่งทอง สัตยาอภิธาน • ครูประจำ แผนกบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
9
ชัยฉลอง เดชบุรัมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
10
ธารา ศักดาเดช • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก อัญมณีและเครื่องประดับ
11
อัฎฐวุฒิ โตศรี • ครูประจำ แผนกการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการทั่วไป
12
จันทรา โหประพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกโลจิสติกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกโลจิสติกส์
13
นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
14
สุระ นัดพบสุข • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
15
สานนท์ พฤษกลำมาศ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
16
หรั่ง นะยะเนตร • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
17
สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
18
พิพัฒน์ จันทร์ประสพพร • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
19
อลิสสา กรูมะสุวรรณ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
20
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
21
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
22
วิเชียร เดชะผล • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
23
สมหวัง ชุนหชัย • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
24
พิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
25
พลอยนภัส สุขชาญวิทย์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
26
บรรจง มะลาไสย • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
27
พนิดา สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
28
จิรวรรณ มะลาไสย • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
29
มะลิสา พรหมา • หัวหน้างาน งานบัญชี
30
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
31
รำไพ อินทสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
32
วีราวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา • ครูประจำ แผนกบัญชี
33
วิเชียร แซ่ตั๊ง • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
34
พิศศิลป์ เลิศรัตนากุล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
35
บรรลุ บุญเลิศ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
36
อุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
37
จรรยา สุขจิตร • ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
38
สนธยา การุญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
39
วิรัตน์ เศรษฐสถาพร • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
40
•
โอภาส วงษ์เกษมศิริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
41
รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
42
ศักดิ์ชัย บุญคุ้ม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
43
สมโภช โรจนรูป • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
44
สยาม ปั่นธรรม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
45
สมพร ผลประพฤติ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
46
วันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
47
วาสนา ชูชิต • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
48
สุรศักดิ์ สุนทร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
ชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
50
เมธา โยธาฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
51
สมศักดิ์ จาดแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
วันชัย เสาวรส • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
สมชาย ชูพันธุ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
54
พงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
55
สมภพ ศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
56
•
ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ • ครูประจำ แผนกแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
57
สิทธิพงศ์ จงขจรวงศ์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
58
อภิชัย แก้วประสงค์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
59
นลินรัตน์ เชื้อวณิชชากร • ครูประจำ แผนกบัญชี
60
พีรพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
61
สุวัฒน์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
62
ตฤณ บำรุงสวน • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
63
ธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
64
สุดาจิต มณีโชติ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
กรุณาพร รัตนภูผา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
66
อิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
67
ศิริมา คืนตัก • ครูประจำ แผนกการตลาด
68
ณรงค์ อภิชาตบรรลือ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
69
อำนาจ รัตนวิจารณ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
70
ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
71
ภิรมย์ วุฒิกิจ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
72
•
ปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ • ครูประจำ แผนกบัญชี
73
สายชล กุญชร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
74
บำรุง รื่นรมย์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
75
นิวัฒน์ นุตะไว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
76
ประยนต์ สุวรรณเทพ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
77
ปัญญา ไผ่ทอง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
78
เฉลิมศรี จักขุทิพย์ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
79
ปรีชา แก้วเจริญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
80
บุญชัย นพพรพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
81
เสรี ทรัพย์ถาวร • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
82
ศรีจันทร์ ศิริสะอาด • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
83
พีรญา ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84
ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
85
สุธี เดชะผล • ครูประจำ แผนกการตลาด
86
ศรัณย์ นิลธิเสน • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
87
•
ดวงรัตน์ ชลจิตต์ • ครูประจำ แผนกเลขานุการ
88
แพน ดุนขุนทด • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
89
เสาวลักษณ์ ตันตระกูล • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
90
วัฒนา นิจรัญ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
91
วรรษมน แสงโย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
92
•
สมศักดิ์ นาคเจริญ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93
ผกาวดี ตาหน่วย • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
94
สมยศ พานิชานุรักษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
95
สงกรานต์ สุระศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
96
ฉัตรพฤกษ์ สีทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
97
สาธิต พลศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
98
นราธิป สินธุพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
99
จักรวาล รังรองลักษมี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
100
การุญ บุญล้อม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี