• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007)

»ÃСÒÈ à¹×èͧ¨Ò¡¡¯ËÁÒÂãËÁè ICT
¼Ù黡¤Ãͧ
ÊÒÁÒöÅêÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº ª×èͼÙéãªé§Ò¹ (User) ´éÇÂÃËÑʺѵûÃШӵÑÇ»ÃЪҪ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐÃËÑʼèÒ¹ (Pass) ´éÇÂÇѹà´×͹»Õà¡Ô´¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ àªè¹ 19/12/2530
¹Ñ¡àÃÕ¹ - ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÊÒÁÒöÅêÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº ´éÇÂÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ (User) áÅÐÃËÑʼèÒ¹ (Pass) ´éÇÂÇѹà´×͹»Õà¡Ô´¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ àªè¹ 19/12/2530
*** ¡ÒùӼÙéãªé§Ò¹ (User) áÅÐÃËÑʼèÒ¹ (Pass) ¢Í§¼ÙéÍ×è¹¹ÓÁÒÅêÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº â´ÂäÁèä´éÃѺ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡à¨éҢͧ Account ÁÕâ·ÉµÒÁ¡¯ËÁÒ ICT

  µÃǨÊͺÃÒª×èÍÍÒ¨ÒÃÂì·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี